Uanmodet henvendelse og manglende oplysninger ved salg af

Ved salg af værdipapirer skal oplysningspligten i forbrugeraftalelovens § 13 opfyldes, og kreditkontrakten skal blandt andet indeholde oplysninger om ÅOP samt om fortrydelsesret efter kreditaftalelovens § 19.

[PDF]

Kandidatspeciale Delvise retsmangler ved overdragelse af

1 Lovbekendtgørelse af 15. februar 2013 nr. 148 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. 2 Jens Evald og Sten Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab og retslære, side 210 ff. 3 Morten Wegener, Juridisk metode, side 5. 4 Jens Evald, At tænke juridisk, side 18. 5 Morten Wegener, Juridisk metode, side 5.

[DOC]

Avancebeskatning af fast ejendom – AU Pure

 · Webansicht

Ved salg af fast ejendom vil der i langt de fleste tilfælde opstå en difference mellem det beløb, som sælger har betalt for ejendommen, den oprindelige købesum, og det beløb, som han får for ejendommen ved et senere salg, afståelsessummen.

Obligationer | Nordea.dk

Afkastet på en obligation består af rentebetalinger og af en kursgevinst eller et kurstab ved et salg eller en udtrækning. For realkreditobligationer afhænger afkastet af, om obligationen bliver udtrukket inden udløb – og om du kan geninvestere et udtrukket beløb og renter til en lige så god forrentning.

Overdragelse af insolvente virksomheder – SlideShare

Overdragelse af insolvente virksomheder 1. OVERDRAGELSE AF INSOLVENTE VIRKSOMHEDER Nicolai Dyhr, Ulrik Holsted-Sandgreen og Kristine Friis Nolsø 4. Oktober 2016 2.

[PDF]

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot – nykredit.dk

tilsvarende oplysninger gives og dokumenteres for medejerne. Banken skal endvidere have som udleveres ved henvendelse til banken. A.8 Regler for andre depottyper mv. For pantsatte depoter, pensionsdepoter, forvaltningsdepoter, herunder forvaltning af fonde, Ved salg af sådanne aktier er

[PDF]

opgave rettet af Katja – Aalborg Universitet

pris og løbende foretage afskrivninger, der skal afspejle værdiforringelsen af ejendommen. Endvidere skal man vurdere, om der er indikator på nedskrivningsbehov, men der er ikke krav om, at man skal vurdere om der er behov for opskrivninger.

[PDF]

7.3.2 Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Videregivelse af oplysninger at pengeinstituttet modtager beløbet. Ved manglende betaling til pengeinstituttet er pengeinstituttet berettiget til at tilbageføre de indsatte beløb på Køb og salg, anmeldelse af rettigheder og andre dispositioner over obligationer, aktier m.v. sker på kundens

[PDF]

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO

fremvise oplysninger om navn, adresse og CVR-nr. nettobeløb ved køb/salg af værdipapirer kan hæ-ves/­indsættes. 1.2 Opbevaring Ved manglende betaling til Saxo Privat-bank er Saxo Privatbank berettiget til at tilbageføre de beløb, der er indsat på din konto.

Pengeinstitutters rådgivningsansvar – PDF

6 Finanstilsynets pligt til at videregive relevante oplysninger til brug for FO-undersøgelser Lov om finansiel virksomhed, 348 a, stk. 1 og 2: Finanstilsynet underretter Forbrugerombudsmanden, hvis Finanstilsynet bliver bekendt med, at en virksomheds kunder kan have lidt tab, som følge af at virksomheden har overtrådt 43, stk. 1, eller bestemmelser udstedt i medfør af 43, stk. 2.